Laatste mededelingen

  • E. Kooij nieuwe locatiedirecteur Hoevelaken

    Het college van bestuur van het Van Lodenstein College heeft, in samenwerking met het college van bestuur van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap, E. (Eduard) Kooij (1968) benoemd tot directeur van de locatie Hoevelaken. Kooij volgt H.P.W. (Heimen) Klaassen op, die sinds de zomer van 2022 op interim basis locatiedirecteur in Hoevelaken was. Kooij is op dit moment werkzaam als directeur onderwijs op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn. Zijn rijke ervaring in het vmbo is een mooie basis om leiding te gaan geven aan de vmbo-bovenbouwlocatie. Tevens bereidt hij de verplaatsing van deze locatie naar Barneveld voor en zal op termijn daar het vmbo gezicht geven in samenwerking met de jfsg. Met zijn aanstelling als leidinggevende van de locatie Hoevelaken wordt Kooij tevens lid van het directieteam van het Van Lodenstein College.
  • MR & RvT akkoord met fusie VLC & jfsg

    De medezeggenschapsraad en raad van toezicht van zowel het Van Lodenstein als de Fruytier zijn onlangs akkoord gegaan met de voorgenomen bestuurlijke fusie. Dit is een belangrijke stap in de vorming van één bestuur vanaf 1 januari 2025. Richting die datum zijn er nog een aantal stappen te zetten. De colleges van B&W in de omliggende gemeenten dienen akkoord te gaan, evenals de verenigingsleden van beide scholengemeenschappen. Op de achtergrond zijn we naast de onderwijsinhoud druk bezig met het inrichten van de stafdiensten.

Video: bekijk de ontwikkelingen in het onderwijsaanbod

In bovenstaande video zijn de gevolgen van de samenwerking te zien voor de locaties Barneveld, Hoevelaken, Amersfoort en Apeldoorn. De overige locaties worden in een later stadium gepubliceerd. Bij de veelgestelde vragen kunt u wel alvast lezen wat er op alle locaties gaat veranderen.

De plannen voor alle locaties worden op dit moment uitgewerkt door de directies. Dit betekent dus ook dat voor het lopende cursusjaar en wellicht ook 2024-2025 er nog geen wijzigingen zullen plaatsvinden. Daarnaast zijn veel plannen voor de lange termijn en is het daardoor nog onzeker of de huidige leerlingen daar iets van gaan merken.

Waarom samen verder?

Het onderwijslandschap verandert, ook in onze voedingsgebieden. Het VLC en de Jfsg werken beide aan het versterken van thuisnabij onderwijs. Een aantal ontwikkelingen hebben ons ertoe gebracht hierin samen op te trekken. Allereerst de toenemende overlap van onze leerlingen rondom Barneveld en de aanstaande sluiting van het gebouw in Hoevelaken. Het schoolgebouw in Hoevelaken was toe aan vervanging en de gemeente Nijkerk had in de directe omgeving geen gunstige, alternatieve locatie beschikbaar. Het gevolg hiervan is dat we streven om samen per 1 augustus 2027 een volledig vernieuwde locatie te openen in Barneveld. Dan wordt ook de locatie in Hoevelaken gesloten. Een deel van de vmbo-leerlingen uit Hoevelaken kan al per 1 augustus 2026 naar Amersfoort.

Daarnaast zien we door de samenwerking veel kansen om elkaar te versterken op het gebied van leerlingondersteuning, personeelsbeleid en beleidsvraagstukken. De samenwerking die opgestart is wordt de komende jaren steeds verder uitgebouwd. Dit betekent niet dat er een volledige scholenfusie komt. De eigenheid van onze scholen houden we intact. Wel vinden er momenteel voorbereidingen plaats op een bestuurlijke fusie. Hierdoor kunnen we de gezamenlijke locatie in Barneveld beter vormgeven en staan we in de toekomst samen sterk.

Bekijk ook onderstaande video van bestuurders Gert van Leeuwen (VLC) en Jan Otte (Jfsg) over het ‘waarom’ van de samenwerking.

Waar staan we nu?

Het jaar 2023 stond in het teken van de uitwerking van de plannen voor locatie Barneveld. Door een brede raadpleging onder directie, personeel, MR en andere geledingen is er een goed beeld ontstaan van de wensen en eisen. Deze zijn vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE) die de basis heeft gevormd voor het winnende plan van de architect. Deze wordt komende periode verder uitgewerkt en concreet gemaakt.

Daarnaast zijn en worden op de andere locaties plannen gemaakt voor breder, thuisnabij onderwijs. Zo is het inmiddels duidelijk dat er in Amersfoort vanaf augustus 2026 een bovenbouw vmbo gaat starten met het breedteprofiel ‘Dienstverlening & Producten (D&P)’. Ook voor de andere locaties worden de contouren steeds duidelijker. Bij de veelgestelde vragen staat een overzicht van de gevolgen per locatie op basis van de informatie die nu beschikbaar is. Houdt er rekening mee dat hierin nog zaken kunnen veranderen.

Begin 2024 wordt de bestuurlijke fusie verder vormgegeven. De fusie-effectrapportage wordt momenteel afgerond. Daarnaast komt er een ouderraadpleging waarbij ouders op verschillende thema’s bevraagd worden over de voorgenomen fusie.

 

 

 

Veelgestelde vragen

Wat is de aanleiding voor deze samenwerking?

Zowel het VLC als de Jfsg willen het thuisnabij onderwijs versterken. In Barneveld doen we dat samen, omdat daar sprake is van een toenemende overlap in het voedingsgebied. Dit heeft ons doen besluiten om niet te concurreren, maar samen te gaan werken. Door de samenwerking kunnen we nog beter de aansluiting op het vervolgonderwijs organiseren. Tenslotte krijgt ook de leerlingenzorg nog meer plaats op al onze locaties.

Gaan de scholen volledig fuseren?

Er komt geen volledige fusie, omdat we de eigenheid van onze scholen intact willen houden. Wel vinden er momenteel voorbereidingen plaats op een bestuurlijke fusie. Dit zal helpen om de gezamenlijke locatie in Barneveld beter vorm te geven en gezamenlijk sterk(er) te staan.

Wanneer wordt de nieuwbouw in Barneveld geopend en locatie Hoevelaken gesloten?

Voor het openen van locatie Barneveld streven we momenteel naar 1 augustus 2027. Dit staat echter nog niet vast en is van veel factoren afhankelijk. Aangezien de sluiting van locatie Hoevelaken hiermee samenhangt is ook daar nog geen definitieve datum aan te verbinden.

Wat zijn de gevolgen voor de leerlingen?

Dit is afhankelijk van de locatie waar uw kind (straks) zit. Rondom locatie Barneveld zijn de veranderingen het grootst. Maar ook op andere locaties gaan er veranderingen optreden die invloed kunnen hebben. Ons doel is om het onderwijs op elke locatie zowel kwantitatief als kwalitatief op orde te houden.

Wat zijn de gevolgen voor het personeel?

Voor de werkgelegenheid van het personeel heeft de samenwerking geen (negatieve) gevolgen. Sterker nog, we kunnen iedereen goed gebruiken! Verder is het personeel nauw betrokken bij de plannen die bedacht worden.

Wat gaat er veranderen aan de leerlingondersteuning?

De leerlingondersteuning is voor beide scholen altijd al een belangrijk aandachtspunt. Door onze samenwerking gaan we dit op iedere locatie nog meer aandacht geven.
In Kesteren en Amersfoort is er al gestart met een trajectklas. Onze kennis en faciliteiten gaan we zoveel mogelijk delen om elkaar te versterken. Het doel is om uiteindelijke op elke locatie de expertise voor leerlingen met zorgbehoefte te vergroten en op een aantal locaties specialistische voorzieningen toe te voegen. 

Hoe gaat het onderwijsaanbod van het vmbo eruit zien?

De komende jaren vinden er op diverse locaties veranderingen plaats in het onderwijsaanbod van het vmbo. In dit overzicht is te zien wat het aanbod voor de verschillende locaties wordt.

Wat is het verschil tussen leerwegen en profielen in het vmbo?

Er zijn vier leerwegen in het vmbo: de theoretische, gemengde, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg. Aan het eind van het 2e leerjaar kiest een leerling een profiel zoals groen, zorg & welzijn of techniek. De mogelijkheden hiervan verschillen per leerweg en locatie. In dit overzicht is te zien welke leerwegen en profielen per locatie aangeboden worden.

Wat is het verschil tussen diepteprofielen en breedteprofielen in het vmbo?

Met het kiezen voor een diepteprofiel kies je een specifieke richting. Vaak hebben leerlingen die hiervoor kiezen al een aardig beeld bij een mogelijke vervolgopleiding/beroep. Voorbeelden van diepteprofielen zijn ‘Zorg en welzijn’ en ‘Groen’.

Een breedteprofiel daarentegen leidt leerlingen breed op, waardoor het kiezen van een specifieke richting wordt uitgesteld. Een voorbeeld van zo’n profiel is Dienstverlening & Producten (D&P). In het derde jaar werkt een leerling aan algemene- en beroepsvaardigheden. In het vierde leerjaar vindt een specialisatie plaats door het kiezen van praktische keuzevakken.

Wat gaat er veranderen op locatie Barneveld (VLC/Jfsg)?

Op dit moment biedt het VLC in Barneveld onderbouw aan voor vmbo, havo en vwo.

Vanaf 1 augustus 2027 hopen we naast het huidige schoolgebouw een gezamenlijke nieuwbouwlocatie te openen voor de bovenbouw van vmbo. Ook hopen we gezamenlijk met de bovenbouw havo te starten. Dit betekent dat ook het huidige gebouw zal worden uitgebreid.

Samen met locatie Amersfoort en Apeldoorn denken we na over een uitbreiding van de vakhavo.

Er komt ook een MBO-afdeling van het Hoornbeeck College op het schoolterrein in Barneveld. Samen met de Hoornbeeck vestigingen in Apeldoorn en Amersfoort zorgen we voor een goede aansluiting op het beroepsonderwijs.

Wat gaat er veranderen op locatie Amersfoort (VLC)?

Het VLC in Amersfoort biedt momenteel een volledig onderwijsaanbod voor havo en vwo, en een onderbouw vmbo. 

Nieuw is de uitbreiding naar een bovenbouw vmbo voor alle leerwegen (basis, kader, gemengd en theoretisch), startend met het breedteprofiel ‘Dienstverlening & Producten (D&P)’ vanaf de 3e klas. Hiermee wordt gestart op 1 augustus 2026. In Amersfoort ontstaat daarmee een locatie met een totaalaanbod van onderbouw en bovenbouw voor vmbo, havo en vwo.

Havoleerlingen kunnen vanaf de bovenbouw kiezen voor de vakhavo, in samenwerking met het Hoornbeeck College. Het streven is om de profielen hiervan verder uit te breiden. Sportieve havisten kunnen daarnaast kiezen voor het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). 

De locatie kent een relatief grote vwo-afdeling. In de onderbouw wordt het vwo tweetalig onderwijs (TTO) aangeboden. Daarnaast is er voor vwo-leerlingen een specifiek aanbod Academische Vaardigheden, ter voorbereiding op een wetenschappelijke studie.

Wat gaat er veranderen op locatie Apeldoorn? (Jfsg)

De JFSG in Apeldoorn heeft op dit moment een breed onderwijsaanbod, van pro tot gymnasium en tweetalig onderwijs. Dit wordt in stand gehouden. 

Er wordt verkend of projectmatig werken zoals een versterkt techniek onderwijs een toevoeging kan zijn voor deze locatie. Verder breiden we tweetalig onderwijs uit naar de havo en starten we met een praktijkhavo, ook bekend als vakhavo. 

Tenslotte zetten we erop in om het onderwijs nog beter te koppelen aan de praktijk, zoveel mogelijk in samenwerking met mbo (het Hoornbeeck College), hbo, bedrijven en instellingen. 

Voor het praktijkonderwijs in Apeldoorn zijn op dit moment geen grote wijzigingen voorzien. De intensieve samenwerking tussen het praktijkonderwijs en de beroepsgerichte afdelingen van het vmbo breiden we de komende tijd verder uit.

Wat gaat er veranderen op locatie Hoevelaken (VLC)?

Mede als gevolg van de veroudering van het gebouw in Hoevelaken en de uitbreiding in Barneveld sluit deze locatie zodra de nieuwbouw in Barneveld afgerond is, dit staat gepland vanaf augustus 2027. Het onderwijs kan tot die tijd gewoon in Hoevelaken gevolgd worden.

De vmbo-leerlingen kunnen vanaf augustus 2026 terecht op het VLC in Amersfoort, en vanaf augustus 2027 in Barneveld.

Wat gaat er veranderen op locatie Rijssen (Jfsg)?

Op de Fruytier locatie in Rijssen wordt vmbo basis- en kader aangeboden in de onderbouw. Het vmbo gemengd/theoretisch (GT) kan volledig gevolgd worden, dit geldt ook voor de havo. Het vwo wordt alleen aangeboden in de onderbouw. De vmbo basis/kader- én vwo-leerlingen volgen het bovenbouw onderwijs in Apeldoorn.

De focus van Rijssen is primair om het onderwijs in de onderbouw nog meer te laten aansluiten de leerbehoefte, zodat een leerling na twee jaar weet welke vervolgniveau bij hem of haar past. Onderdeel hiervan is ook het mogelijke opzetten van Vreemde talen onderwijs in de havo/vwo-klassen van de onderbouw.

Daarnaast werken we aan een praktijkhavo en een praktijkgericht vak voor de vmbo, gemengd/theoretisch. Met deze praktijkgerichte manier van onderwijs vindt het vmbo gl/tl en de havo meer aansluiting bij bedrijven, instellingen, overheden en het vervolgonderwijs.

Verder werkt locatie Rijssen komende tijd aan het bieden van een onderwijsvoorziening voor leerlingen met meer ondersteuningsbehoeften (zoals cluster 4 leerlingen).

Wat gaat er veranderen op locatie Uddel (Jfsg)?

De Jacobus Fruytier in Uddel biedt vmbo basis/kader en leerwegondersteund onderwijs aan in de onderbouw. Het gemengd/theoretische vmbo kan volledig gevolgd worden. De havo en de vwo wordt momenteel alleen in de onderbouw aangeboden. De meeste leerlingen volgen zodoende de bovenbouw in Apeldoorn.

Het streven van deze locatie is om het vmbo basis/kader ook aan te bieden in de bovenbouw, startend met het profiel ‘Groen’ vanaf schooljaar 2024-2025.

Wat gaat er veranderen op locatie Kesteren (VLC)?

De Van Lodenstein in Kesteren heeft een breed onderwijsaanbod met onderbouw vmbo en enkele profielen in de bovenbouw. Daarnaast biedt Kesteren een volledige havo en vwo tot en met klas 5 door middel van twee-fasen vwo.  

Op de havo en vwo volgen alle leerlingen versterkt Engelstalig onderwijs, waarbij geschiedenis in het Engels gegeven wordt. Verder is er de mogelijkheid om de vakhavo te volgen. 

Deze locatie heeft als streven om voor de bovenbouw vmbo uit te breiden met het profiel ‘Dienstverlening & Producten’ met het keuzevak Groen. Dit wordt ook verbonden met elementen van de praktijkhavo, ook bekend als vakhavo. 

Verder wordt er nagedacht over een betere aansluiting op het Hoornbeeck College. 

Wat gaat er veranderen op locatie Ede (VLC)?

In Ede wordt praktijkonderwijs gegeven. Dit wordt in stand gehouden.

Verder vinden er op deze locatie weinig veranderingen plaats.

Contact

Heeft u zorgen, vragen of opmerkingen? We gaan graag het gesprek aan! Vul onderstaand formulier in of neem contact op via: vlc-jfsg@vanlodenstein.nl

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.